Közlekedés a gátakon

2/2018 számú IGAZGATÓI UTASÍTÁS

AZ ÉMVIZIG KEZELÉSÉBEN LÉVŐ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEN ÉS A TÖLTÉS MENTI SÁVBAN
TÖRTÉNŐ JÁRMŰKÖZLEKEDÉS RENDJÉRŐL

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.
6.) Korm. rendelet 7. §. (2) bekezdése szerint az árvízvédelmi töltésen a fenntartó hozzájárulása
szükséges a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való közlekedést, állatok legeltetéséhez,
hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. §-ának (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes tárolásához. Ugyanezen rendelet (3) bekezdése
szerint a fenntartó a hozzájárulást a használattal arányos, a fenntartási költségek részleges
ellentételezését szolgáló díj megfizetéséhez kötheti.
A szabályzat célja, hogy meghatározza az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban
Igazgatóság) kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken járművel való közlekedés rendjét, az
engedélyezés és ellenőrzés rendjét, a jogsértések jogkövetkezményeinek alkalmazását, hozzájárulási
díj megfizetését, közlekedésből adódó tiltásokat és korlátozásokat, valamint a kérelmező jogait és
kötelességeit.
Jelen Igazgatói Utasítás a 18/2017. számú Főigazgatói Utasítás alapján, az Igazgatóság
vagyonkezelésében lévő töltéseken való jármű közlekedés rendjét a jelen utasításban foglaltak
szerint állapítom meg.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
I.1. Az utasítás területi hatálya kiterjed az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő:
a) az elsőrendű, másodrendű árvízvédelmi töltésekre,
b) az árvízcsúcs-csökkentő tározók töltéseire,
c) a vízhasznosítási célú tározók töltéseire és védősávjaira.
(a továbbiakban az a, b, c pontok: töltés)
I.2. Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Igazgatóság által foglalkoztatott valamennyi
közalkalmazottra, munkavállalóra és közfoglalkoztatottra (továbbiakban: munkavállaló), és azon
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, illetve amely
nevében, képviseletében a jelen utasítás I.1. pontjában megjelölt töltésen közlekedik. Az utasítás
külső, 3. személyek számára való megismerési lehetőségét az Igazgatóság biztosítja.
Az Igazgatóság dolgozói munkáltatói igazolványuk birtokában, munkafeladataik teljesítése
érdekében és során az utasítás területi hatálya alá tartozó töltéseken hozzájárulás nélkül
közlekedhetnek, az I.3. pontja szerinti járművekkel.
I.3 Az utasítás tárgyi hatálya az árvízvédelmi töltéseken segédmotoros kerékpárral,
motorkerékpárral, lassú járművel, személygépkocsival, tehergépjárművel, valamint állati vontatású
járművel történő, II. fejezet szerinti hozzájárulás birtokában történő közlekedésre terjed ki.
I.4. Az utasítás időbeli hatálya a védekezési időszakon kívüli közlekedésre terjed ki. Védekezési
időszakban nem adható ki hozzájárulás, kivéve az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója által
kiadott hozzájárulásokat.

II. Fejezet
A hozzájárulás rendje
II.1. 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművel, valamint tömegtől függetlenül erő- és
munkagéppel való közlekedés – indokolt esetben – egyedi elbírálás, díjmegállapítás és díjmegfizetés
mellett kizárólag az Igazgatóság vezetője (továbbiakban igazgató) által kiadott eseti hozzájárulás
birtokában lehetséges.
Az eseti hozzájárulás kiadását az illetékes szakágazat koordinálja, a területileg illetékes
szakaszmérnökség bevonásával, az alkalmazandó díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza.
II.2. Ingyenesen jogosultak az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre az Igazgatóság által
kiállított hozzájárulás alapján a jogszabály szerint ezek igénybe vételére feljogosított közfeladatot
ellátó személyek a feladatuk ellátása érdekében indokolt mértékben 3,5 tonnát meg nem haladó
gépjárművel.
A térítésmentes hozzájárulás kiadása kizárólag az Igazgatóság központjában (3530 Miskolc,
Vörösmarty utca 77.) történik.
II.3. Közmű-szolgáltatási feladat ellátása, illetve közösségi cél megvalósítása érdekében az érintett
intézményekkel, szervezetekkel kötött megállapodás alapján vehető igénybe az árvízvédelmi töltés.
A megállapodások megkötését az Igazgatási és Jogi Osztály koordinálja.
II.4. A 3,5 tonnát meg nem haladó gépjárművekre a töltéshasználathoz éves-, heti (a Tisza tó
esetében napi-, heti-, éves) hozzájárulások az 1. sz. mellékletben szereplő nyomtatványokon
adhatóak ki, amely tartalmazza a kérelmező jogairól és kötelezettségeiről rendelkező általános
tájékoztatót.
A hozzájárulás személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem
érvényes, ilyen célú közlekedésre a töltéskorona igénybevétele tilos. A töltéskorona egybefüggő
hosszabb szakaszainak igénybevételét a vízügyi igazgatóság jelen szabályzatban foglaltak szerint
megtiltja, valamint sorompókkal is megakadályozza.
Közlekedésre jogosító hozzájárulás csak:
- turisztikai, oktatási, szabadidős tevékenység,
- közúton egyéb módon meg nem közelíthető ingatlan megközelítése, vagy tevékenység
folytatása
- valamely folyóhoz, vagy hullámteréhez kötődő foglalkozás, illetve
- engedélyezett jóléti célú tevékenység
jogcímre adható.
A töltésen való közlekedéshez történő hozzájárulások kizárólag kérelemre adhatók ki. (2.
számú melléklet), amelynek szerves része az adatkezelési tájékoztató.
A töltéshasználat iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmazni
a) a kérelmező neve, címe, (cégnév, székhely), telefonszáma,
b) térítésmentesség, vagy kedvezmény igénybe vétele esetén az igénybe vétel jogcímének
megjelölése. A jogcímet igazoló okiratot a kérelemmel együtt be kell mutatni, vagy a kérelem
mellékleteként fénymásolatban kell csatolni.
c) adószám/ adóazonosító jel,
d) a jármű típusát,
e) a jármű forgalmi rendszámát, ennek hiányában a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 27.
§-ban szabályozott hatósági jelzését, utánfutó meglétét/használatát,
f) közlekedés során igénybe venni kívánt töltésszakaszt ,
g) a hozzájárulás időtartamát (kezdő- és befejező dátum),
h) az engedélyes tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság a töltésen való közlekedést ideiglenesen
korlátozhatja, vagy megtilthatja.
i) A hozzájárulás csak akkor adható ki, ha a kérelmező a kérelemben rögzített adatok
kezeléséhez, illetve az OVF részére anonim módon, statisztikai célból történő továbbításhoz
hozzájárul.
A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek részére hozzájárulást adhat ki térítési díj
ellenében a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály, illetve a Szakaszmérnökségeken
megbízott közalkalmazottak, továbbá azon személyek illetve cégek, egyesületek, stb.
(bizományosok) akik az Igazgatósággal erre vonatkozóan bizományosi szerződést kötöttek.
A bizományosi szerződést az illetékes szakaszmérnökség közreműködésével az Igazgatási és Jogi
Osztály készíti el, amelynek kötelezően tartalmaznia kell a jelen utasításban foglalt mindazon
jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az Igazgatóság a saját hatáskörben kiadásra kerülő
hozzájárulások vonatkozásában előír. A bizományosi szerződésben elő kell írni, hogy a
töltésközlekedési hozzájárulás kiadására kizárólag a 2. számú melléklet szerinti kérelem kitöltését és
a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztató átadását követően jogosult a bizományos. Annak
elszámoláskori átadása az Igazgatóság részére kötelező.
II.5. Bármilyen megengedett legnagyobb össztömegű járművel a töltésen hozzájárulás nélkül
közlekedhetnek:
a) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hivatalos személy, külföldi
hivatalos személy, és közfeladatot ellátó személy hivatalos- illetve közfeladata ellátása során,
b) az utasítás I. 2. pontjában meghatározott személyek az OVF és az Igazgatóságok
közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyek magáncélú töltéshasználata
kivételével.
Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi töltések szakaszosan
sorompóval vannak lezárva, ezért a lezárt területek igénybe vétele előtt az Igazgatósággal egyeztetni
szükséges.

III. Fenntartási hozzájárulási díj
III.1. Az engedélyesnek mind a stabilizációval rendelkező, mind az azzal nem rendelkező töltés
használatáért fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. A díjak megállapításánál figyelembe kell
venni a töltéskoronák minőségét, állapotát, a jármű össztömegét, az igénybevétel időtartamát. Fontos
alapelv, hogy a töltés (védősáv) állaga a nem funkcionális közlekedésből kifolyólag számottevően
nem romolhat. A díj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a fenntartás költségeivel arányos legyen,
és a használat során várható károsodások helyreállításának költségét fedezze.
III.2. A fenntartási hozzájárulási díjmértékeket a különböző tömegű járművekre, engedélyezett
időszakokra és töltésszakaszokra, a 3. számú melléklet tartalmazza. A díjakat minden év végén felül
kell vizsgálni.
III.3. A használat során az esetlegesen bekövetkező károsodások, rongálások helyreállítási
költségének fedezésére- a fenntartási hozzájárulási díj mellett, illetve a II.1. pontban szereplő eseti
hozzájárulásban, valamint a II.3. pontban megjelölt megállapodásban-, egyedi óvadék letétbe
helyezése is meghatározásra kerülhet. Amennyiben a közlekedés során károkozás, probléma nem
történt, az óvadék összege a közlekedés befejezését követően visszafizetésre kerül az engedélyes
részére.
III.4. A fenntartási hozzájárulási díj az Igazgatóság nevére szóló készpénz átutalási megbízáson,
banki átutalással, illetve a központban pénztári befizetéssel teljesíthető. A töltésközlekedési engedély
a fenntartási hozzájárulási díj befizetését követően adható ki, kivéve az igazgató által kiadott eseti
hozzájárulás, mely levél formájában kerül megküldésre az engedélyes részére, és ezt követően kerül
számlázásra és befizetésre, azonban kizárólag a befizetést igazoló szelvénnyel együtt érvényes.
III.5. A Szakaszmérnökségeken készpénz átutalási megbízással történő fizetést követően adható ki a
hozzájárulás, amely a befizetés napján, vagy az azt követő napon, illetve a befizetést igazoló
szelvény bemutatásának napján köteles megküldeni az „Intézkedés számlázáshoz” utalványlapot a
Közgazdasági Osztály részére. A Közgazdasági Osztály illetékes ügyintézője által kiállításra kerül a
számla, amelynek 1. példányát köteles a vevő részére, a 3. példányt pedig az érintett szervezeti
egység részére továbbítani.
III.6. Központi pénztárba történő befizetés esetén a bevételi pénztárbizonylat melléklete a
készpénzfizetési számla, amelyet a központi pénztáros állít ki nyitvatartási időben az illetékes
szervezeti egység által megküldött „Intézkedés számlázáshoz” utalványlap alapján. A pénztáros az
elkészült számla 1. példányát és a bevételi pénztárbizonylat 2. példányát a befizető részére átadja az
ügylet lezajlását követően.
III.7. A hozzájárulások szigorú számadású nyomtatványok.
A heti, éves, illetve a Tisza-tó védtöltéseinek esetében a napi, heti, éves jegy 20 darab hozzájárulást
tartalmazó tömb formájú, melyből az első példány a vevőé, a második és harmadik példány a
tömbben marad és annak betelte után a bizományos a megbízónak átadja.
Bizományosi értékesítés esetén az Igazgatóság illetékes szervezeti egységei kötelesek a
töltésközlekedési hozzájárulásokat a bizományossal a 4.a. számú melléklet szerinti átvételi
elismervényen átvetetni.
A Bizományosnak az értékesített hozzájárulásokkal , azok ellenértékével legalább negyedévenként el
kell számolni a 4.b./4.c. számú melléklet szerinti elszámoló lapon. A hozzájárulások
végelszámolását tárgyévet követő január 15-ig kell elvégezni.
IV. Hozzájárulás megtagadása, korlátozása
IV.1. Nem adható hozzájárulás:
a) sportcélú gépjárműveknek (pld. quad,terepmotor),
b) díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,
c) árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra,
d) járműközlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra,
e) abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen kívül, más úton is
megközelíthető.
Az Igazgató indokolt egyedi döntése alapján ideiglenes jelleggel korlátozhatja, vagy
megtagadhatja a hozzájárulás kiadását, illetve a töltésen való közlekedést függetlenül a
jogosultság jogcímétől.
IV.2. Esős időben, felázott, vagy egyéb okból közlekedésre ideiglenesen alkalmatlan töltésen illetve
védekezési időszakban a töltésen a közlekedést az Igazgatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja,
ennek egyértelmű jelzéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.
V. Hozzájárulás nélküli közlekedésre jogosult járművek
V.1. Hozzájárulás nélkül lehet közlekedni a töltéseken:
a) kerékpárral,
b) a töltésfenntartás, karbantartás, fejlesztés célú üzemi igénybevétel esetén,
c) az Igazgatóság használatában lévő járművek, az Igazgatóság számára munkát végző
személyek munkagépei,
d) a közútként is funkcionáló töltéseken.
VI. Kedvezményezettek köre
VI.1. A töltésen való közlekedéshez térítésmentes hozzájárulás adható az alábbiak részére:
a) az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Igazgatóság nyugdíjasai,
b) megyei, és helyi védelmi bizottságok, illetőleg azok tagjai,
c) egyedi hozzájárulás adható az olyan őrtelepek esetében, amelyek csak töltésen közelíthetők
meg, az ott lakó őr, annak hozzátartozói és az őrt magán célból meglátogató személyeknek, a
legközelebbi közúti kapcsolat és a gátőrház közötti töltésszakaszra.
A térítésmentes hozzájárulás kiadása kizárólag az Igazgatóság központjában (3530 Miskolc,
Vörösmarty utca 77.) történik.
VI.2. Kedvezményes közlekedésre jogosultak:
a) Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött – a térítésmentesség körébe nem tartozó – személyek,
és a mozgásában korlátozott személyek a megállapított díjból 50%-os kedvezményre
jogosultak. Jogosultságukat nyugdíjas igazolvány, illetve mozgásában korlátozott személy
jogosultságát bizonyító okirat bemutatásával igazolják.
VII. Az ellenőrzés módja
VII.1. A hozzájárulásban előírtak betartását és a töltésen közlekedőket rendszeresen ellenőrizni kell,
amely az illetékes szakaszmérnökség feladata.
VII.2. A szabálysértések minél hatékonyabb feltárása érdekében a szakaszmérnökségnek törekednie
kell a járási hivatalokkal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveivel,
valamint a Rendőrséggel való szoros együttműködésre, lehetőség szerint megállapodások
megkötésére.
VII.3. Ellenőrzésre jogosultak:
a) gát-, csatorna-, meder- és tározóőrök, szivattyútelepi gépészek (őrszemélyzet),
b) területi felügyelők,
c) szakaszmérnökség-vezetőhelyettesek,
d) szakaszmérnökség-vezetők,
e) védekezésre beosztott közalkalmazottak,
f) Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály munkatársai,
g) Vízrendezési és Öntözési Osztály munkatársai,
h) igazgató és helyettese,
i) Az OVF Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Önálló Osztály munkatársai és az Igazgatóságok
belső ellenőrzési munkakört betöltő munkatársai.
VII.4. Az előírások be nem tartása esetén a hozzájárulást azonnal vissza kell vonni és a feltételek
fennállása esetén szabálysértési és/vagy kártérítési eljárást kell kezdeményezni.
VII.5. Az ellenőrzés során a hozzájárulás nélkül közlekedő figyelmét fel kell hívni, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 246. §. (1) bekezdés e) pontja szerint, aki az árvízvédelmi töltést vagy a
vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel hozzájárulás
nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a
jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
VII.6. Az őr köteles a szolgálati könyvébe bejegyezni, más ellenőrzésre jogosultak feljegyzésben
kötelesek rögzíteni:
a) az ellenőrzés időpontját és megállapításait,
b) az illetéktelen közlekedés körülményeit és elkövetőinek adatait (amennyiben ismert),
c) az esetleges károkozást és a károkozó adatait (amennyiben ismert).
VII.7. Az őrnek VII.6. pontban foglaltakról az illetékes szakaszmérnökség vezetőjét vagy közvetlen
munkahelyi felettesét azonnal értesítenie kell.
VII.8. Lehetőség szerint a hozzájárulás nélküli közlekedés, és az esetleges rongálás tényéről
fényképfelvételt is készíteni kell; a fényképfelvétel készítése során a készítő nem sértheti meg a Ptk.
2:48 § (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és
felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
VII.9. Az Igazgatói utasítás VII.6. pontjában foglaltak szerinti be- vagy feljegyzés és a meglévő
bizonyítékok alapján, az Igazgatóság az Igazgatási és Jogi Osztály véleményét követően a
hatáskörrel rendelkező szervnél köteles eljárást kezdeményezni a szabálysértőkkel és a károkozókkal
szemben.
VII.10. Kárigény érvényesítése kötelező minden olyan esetben, amikor a jogellenes tevékenység
következményeinek elhárítása soron kívüli és dokumentálható karbantartási, illetve helyreállítási
munkát igényelt. Ilyen esetekben, valamint a töltéseken történő hozzájárulás nélküli közlekedés
esetén szabálysértési eljárás megindítása is kötelező.
Amennyiben a VII.4. pont szerint a hozzájárulás bevonásra kerül, a kérelmező számára a bevonástól
számított egy éven belül az adott Igazgatóság területén nem adható ki újabb hozzájárulás a bevont
hozzájárulásban feltüntetett járműre vonatkozólag.
VIII. A hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok
VIII.1 Igazgatási és Jogi Osztály
- Gondoskodik a II.3 pontban foglalt megállapodások elkészítéséről.
- Továbbítja a II.3. pontban megjelölt megállapodásokkal kapcsolatban felmerült befizetési
kötelezettségekhez szükséges „intézkedés számlázáshoz” utalványlapot a Közgazdasági
Osztály felé.
- A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály felkérdezése esetén állást foglal abban, hogy
a kérelmező részére kiállítható-e térítésmentes engedély.
VIII.2. Közgazdasági Osztály
- Gondoskodik a töltésközlekedési hozzájárulásokkal kapcsolatos – beérkezett „Intézkedés
számlázáshoz” utalványlapok és csatolt mellékletek alapján történő – számlázásról, és az
elkészített számla illetékesek részére történő megküldéséről (1. példány a vevőé, 3. példány
az érintett szervezeti egységé).
- Ellenőrzi, hogy a befizetések határidőben megtörténtek-e. Nemfizetés esetén megteszi a vevő
felé a szükséges intézkedéseket a belső szabályzatban leírtaknak megfelelően.
VIII.3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
- Biztosítja a hozzájárulások nyomdai elkészítését, az elkészített nyomtatványok központi
nyilvántartását, szétosztását.
- Gondoskodik a II.2. pont, valamint a II.4. pont, szerinti töltéshasználati hozzájárulások
kiadásáról.
- Szigorú számadású nyomtatványként nyilvántartja az ebbe a körbe tartozó hozzájárulásokat.
- Nyilvántartást vezet az Igazgatóság részéről kiadott valamennyi hozzájárulásról, megkötött
megállapodásról.
- A Vagyongazdálkodási Csoport közalkalmazottai közül az osztályvezető által kijelölt felelős
látja el a hozzájárulások Központban történő kiadásával és az arra feljogosított valamennyi
szervezeti egység által kiadott hozzájárulások nyilvántartásával kapcsolatos teendőket.
- Időszakosan ellenőrzi az általa értékesítésre kiadott hozzájárulások elszámolását.
- Központi pénztári befizetés esetén továbbítja a kitöltött, aláírásokkal ellátott „Intézkedés
számlázáshoz” utalványlapot a pénztár felé.
VIII.3.1. A hozzájárulások kiadásával kapcsolatos egyéb feladatok:
Az Igazgatóság Központjában az alábbi szabályok szerint kerül kiállításra és kiadásra a Tisza-tó
vonatkozásában jelen szabályzat IX.1. pontjában részletezett un. „kék hozzájárulások”, továbbá a
IX.2. pontban részletezett un. „fehér hozzájárulások”:
- A kérelmezőnek a kérelem előterjesztésekor fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie az
Igazgatóság Közgazdasági Osztályán lévő központi pénztárában.
- Központi pénztári befizetés esetén a felelős továbbítja a kitöltött, aláírásokkal ellátott
„intézkedés számlázáshoz” utalványlapot a pénztár felé.
- A kérelmezőnek a befizetésről kiállított igazolást a felelősnek be kell mutatnia.
- A felelős a befizetésről kiállított igazolás ellenőrzésével meggyőződik a díj befizetéséről.
- A befizetés hitelt érdemlő igazolása alapján a felelős kiállítja a hozzájárulást .
- A hozzájárulást a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály osztályvezetője, illetve a
helyettesítésével megbízott közalkalmazott - mint engedélyező - aláírja.
- A hozzájárulás átvételét a kérelmezővel az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
aláíratja.
- A felelős a kiadott hozzájárulásokról papír alapú nyilvántartást vezet.
- A papír alapú nyilvántartás részét képezi a kérelem, a fénymásolt hozzájárulás, a hozzájárulás
átadás-átvételéről készített, havi bontásban sorszámozott lista.
- A felelős a kiadott hozzájárulásokról (excel formátumú) táblázatos kimutatást is vezet,
amelyen összesíti a szervezeti egységek és a Központ által kiadott hozzájárulásokat.
VIII.3.2. A kiadott hozzájárulásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok:
- A felelős az összes, minden szervezeti egység által kiadott hozzájárulásról kimutatást vezet.
- A felelős a szervezeti egységek által benyújtandó adatszolgáltatás esetleges elmaradása
esetén jogosult kérni az elmaradt adatszolgáltatást.
- A kiadott hozzájárulásokról a szervezeti egységek havi adatszolgáltatása alapján évente két
alkalommal – a tárgyév január 01.- június 30. közötti időszakára vonatkozóan július 15.
napjáig, továbbá a tárgyév július 01. - december 31. közötti időszakára vonatkozóan január
15. napjáig - jelentést küld a felettes szerv (OVF) részére.
- Központilag nyilvántartja az általa és más egységek által a jelen szabályzat 1.1. sz.
mellékletét képező formanyomtatványon kiadott hozzájárulásokat.
VIII.4. Szakaszmérnökségek feladata
- Gondoskodik az értékesítésre átvett hozzájárulások nyilvántartásáról, pénzügyi
elszámolásáról, valamint nyilvántartással kapcsolatos jelentési kötelezettségéről.
- Gondoskodik a II.4. pontban szereplő hozzájárulás kiadásáról és nyilvántartásáról.
- A beérkezett kérelmek alapján elkészíti a hozzájárulások árusítására vonatkozó bizományosi
szerződést a szerződéskötési szabályzat rendelkezései szerint.
- Rögzíti a töltésközlekedési hozzájárulás iránti kérelmet, és átadja a – közlemény rovattal
kitöltött - készpénz átutalási megbízást, majd a befizetést igazoló szelvény bemutatását
követően pedig átadja a töltésközlekedési hozzájárulást az engedélyes részére. A szervezeti
egység illetékes ügyintézője a befizetés napján vagy az azt követő napon, illetve a befizetést
igazoló szelvény bemutatásának napján köteles elkészíteni és továbbítani az „Intézkedés
számlázáshoz” utalványlapot a Közgazdasági Osztály részére.
- Időszakosan ellenőrzi az értékesítésre kiadott hozzájárulások elszámolását.
- Gondoskodik legalább negyedévente a bizományosok elszámoltatásáról.
- Rendszeresen ellenőrzi a védtöltésen közlekedő járműveket a VII. pontban leírtak szerint.
- Gondoskodik a védtöltések szükség szerinti lezárásáról, a tiltó táblák kihelyezéséről.
- Szabálytalanság vagy közlekedők által okozott kár észlelése esetén gondoskodik a szükséges
intézkedések megtételéről.
- Közreműködik a II.3 pontban foglalt megállapodások előkészítésében
- Közreműködik a II.1. pontban foglalt töltés közlekedési hozzájárulások előkészítésében.
- Kiadja a VI.1 c) pontban szereplő kedvezményezettekre vonatkozó egyedi hozzájárulást, a
legközelebbi közúti kapcsolat és a gátőrház közötti töltésszakaszra.
Kiadja az V.1 c) pontban foglalt járművek közlekedése érdekében szükséges igazolást.
VIII.5. Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály feladata
- Szabálytalanság vagy közlekedők által okozott kár észlelése esetén gondoskodik a szükséges
intézkedések megtételéről.
- Ellenőrzi a védtöltésen közlekedő járműveket a VII. pontban leírtak szerint.
- Gondoskodik a II.1. pontban foglalt töltés közlekedési hozzájárulások kiadományozásra
történő előkészítéséről.
- Közreműködik a II.2. és II.3 pontban foglalt megállapodások előkészítésében
- Továbbítja a II.1 pontban foglalt engedéllyel kapcsolatban felmerült számlázáshoz szükséges
„Intézkedés számlázáshoz” utalványlapot a Közgazdasági Osztály felé.
VIII.6. A hozzájárulás kiadására jogosult szervezeti egységek kötelesek nyilvántartást vezetni az 5.
számú melléklet szerinti nyilvántartó lapon a kiadott töltéshasználati hozzájárulásokról, melyet a
tárgyhót követő 5. napig a központi nyilvántartó egység, a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Osztály részére, a vagyongazdalkodas@emvizig.hu email címre meg kell küldeni.
A hozzájárulások értékesítésére kötött megbízási szerződések alapján történt értékesítés esetén a
Szakaszmérnökség köteles negyedévente elszámolni a bizományossal. Amennyiben a bizományos
részére átadott hozzájárulások értékesítéséből származó bevétellel a bizományos az aktuális
negyedévet követő 15 napon belül nem számol el, erről az Igazgatási és Jogi Osztályt haladéktalanul
értesíteni kell, aki intézkedik a követelés érvényesítése iránt. Ebben az esetben a teljes tartozás
kiegyenlítéséig újabb hozzájárulások – értékesítés céljából történő - átadására a bizományos részére
nem kerülhet sor.
VIII.7. A központi nyilvántartást végző Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály a
nyilvántartást köteles évente két alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig az OVF
részére megküldeni.

IX. A hozzájárulások területi érvényessége
IX.1. Kék hozzájárulás (1.2. számú melléklet)
Tisza-tó teljes területére, a Kisköre 403,2 fkm és Tiszabábolna 440 fkm közötti szakaszra, a Tisza
folyó mindkét partján.
Kivéve:
- Tisza jobb part 4+900 és 8+007 fkm közötti szakasz (Poroszló belterület),
- Rima jobb és bal part
- Laskó bal part
- lezárt terület.
IX.2. Fehér hozzájárulás (1.1. számú melléklet)
Az ÉMVIZIG alábbi árvízvédelmi töltés szakaszaira érvényes:
08.03. sz. Tiszakeszi-sajósörösi árvízvédelmi szakasz
- 61+000-64+227 tkm
- 0+000-6+051 tkm (Sajó visszatöltésezése)
08.04. sz. Inérhát-tokaji árvízvédelmi szakasz kivéve:
- 43+140-45+110 tkm
- 7+600-9+900 tkm
- 20+200-20+800 tkm
- 27+500-28+900 tkm
- 39+900-40+900 tkm szelvények között
08.10. Inérhát-taktaföldvári árvízvédelmi szakasz kivéve:
- 16+900-20+400 tkm
- 28+860-31+200 tkm
- 32+200-33+600 tkm szelvények között
08.05/I. sz. Zalkod-tiszacsermelyi árvízvédelmi szakasz kivéve:
- 7+200-8+200 tkm
- 17+400-20+600 tkm szelvények között
08.05/II. sz. Tiszacsermely-zemplénagárdi árvízvédelmi szakasz kivéve:
- 37+600-39+250 tkm
- 41+900-42+850 tkm
- 46+700-48+000 tkm
- 53+100-54+200 tkm
- 54+200-56+040 tkm szelvények között
08. 11. sz. Viss-felsőberecki árvízvédelmi szakasz kivéve:
- 0+000 -4+870 tkm Zalkod - Viss
- 8+380-13+850 tkm Törökéri járó-Olaszi járó
- 24+400- 28+250 tkm Sárospatak-Halászhomok
- 36+460- 39+ 799 tkm Alsóberecki-Felsőberecki
08. 14. sz Bodrogkeresztúr-sátoraljaújhelyi árvízvédelmi szakasz:
Régi ronyvazugi Bodrog jobb parti töltés
- 0+000-0+300 tkm
- 4+700-5+800 tkm
A területi érvényességnek az engedélyen szerepelnie kell.

X. Fejezet
Záró rendelkezések
X.1. Az igazgatóság gondoskodik a kiadott hozzájárulások során kezelt személyes adatok – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szerinti – adatvédelmi nyilvántartásba történő felvétele iránt.
X.2. Jelen utasítás 2018. február 5. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
18/2017. számú Igazgatói